ნეოლოგიური კონფლიქტი როგორც აფხაზეთის კონფლიქტის კომპლექსური სისტემის კომპონენტი

Neologism article

ნეოლოგიური კონფლიქტი  როგორც აფხაზეთის კონფლიქტის კომპლექსური  სისტემის  კომპონენტი

სტატია მომზადებულია შოთა რუსთაველის სახელობის მეცნიერების ფონდის დოქტორანტთა ხელშეწყობის პროგრამის ჩარჩოში (საგრანტო ხელშეკრულება №PHDF‐18‐1147). სადისერტაციო ნაშრომის თემა – „აფხაზეთის კონფლიქტის კომპლექსური სისტემის ინტერდისციპლინური შედარებითი ანალიზი ინოვაციური 4D-RAV-17 მეთოდით“.

რეზიუმე. სტატიაში წარმოდგენილია აფხაზეთის კონფლიქტის ლინგვისტური კომპონენტი. კვლევის მიზანს წარმოადგენს ენათმეცნიერების და ფსიქოლოგების აქტიური ჩართვა სამშვიდობო პროცესებში და თვით ამ პროცესის საინფორმაციო-ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების ხელშეწყობა. გამახვილებულია ყურადღება პოლიტიკური ტერმინოლოგიიდან და სახელდობრ ნეოლოგიზმებიდან მომავალ საფრთხეებზე. შემოღებულია ნეოლოგიური კონფლიქტის ცნება და წარმოდგენილია მისი ზოგადი ანალიზი სამეცნიერო და პოლიტიკურ დისკურსში.

Neological conflict as a component of complex system of Abkhazian conflict

Resume. The article presents a linguistic component of the Abkhaz conflict. The purpose of the study is to actively engage linguists and psychologists in peacekeeping processes and to promote information-psychological security of the process itself. Emphasis is placed on future threats from political terminology and particularly neologisms. The notion of neological conflict is introduced and a general analysis of it in scientific and political discourse is presented.

Read more

 

 

One comment